1. DEFINITIES
  1. Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  2. MacManiac B.V.: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden
  3. Opdrachtgever: degene die opdracht geeft aan MacManiac B.V. tot het doen van leveranties of het verrichten van diensten.
 2. TOEPASSELIJKHEID
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en iedere overeenkomst met MacManiac B.V., en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met betrekking tot leveranties en verrichte diensten in het kader van de bedrijfsuitoefening van MacManiac B.V., een en ander in de meest ruime zin van het woord.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 3. OFFERTES
  1. De aanbiedingen van MacManiac B.V. zijn geldig gedurende 14 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door MacManiac B.V. binnen vijf werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.
  2. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
  3. In geval van een opdracht door opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding door MacManiac B.V., komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer MacManiac B.V. deze binnen acht dagen na ontvangst bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.
 4. HOOFDELIJKHEID
  1. Indien MacManiac B.V. met twee of meer personen c.q. rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien. Ingeval de opdrachtgever een rechtspersoon is, is de opdrachtgevende directeur hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien. Ingeval de opdrachtgever een rechtspersoon is die deel uitmaakt van en concern, is de holding hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien.
 5. LEVERING, RISICO, INSTALLATIE EN GARANTIE
  1. Levering geschiedt franco bij de opdrachtgever.
  2. Opgegeven levertijden van zaken of diensten zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven termijn zal MacManiac B.V. eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling. Overschrijding van de levertijden geven opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op haar rustende verplichting.
  3. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen draagt MacManiac B.V. zorg voor installatie van het geleverde. De betreffende kosten maken geen deel uit van de koopprijs. Opdrachtgever zal in geval van installatie voor aflevering van het geleverde passende installatieplaatsen en noodzakelijke faciliteiten ter beschikking stellen. Indien dit niet geschied kunnen door MacManiac B.V. gemaakte kosten als meerwerk in rekening worden gebracht.
  4. Indien de opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, heeft MacManiac B.V. de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
  5. De opdrachtgever draagt de kosten van en het risico voor aflevering, bezorging, afhalen, opslag en andere werkzaamheden in verband met de overeenkomst voor de opdrachtgever verricht door of in opdracht van MacManiac B.V.
  6. Voor geleverde goederen gelden de garantiebepalingen van de toeleverancier van MacManiac B.V.. Op verzoek zal MacManiac B.V. opdrachtgever over de van toepassing zijnde bepalingen informeren.
  7. Ingeval van verleende diensten – bijvoorbeeld op het gebied van vervaardiging, ontwikkeling en installatie van nieuwe apparatuur of herstelwerkzaamheden – garandeert MacManiacB.V. niet dat de apparatuur zonder enige onderbreking of enig gebrek zal werken of dat alle bestaande gebreken verholpen kunnen worden. MacManiac B.V. heeft enkel een inspanningsverplichting tot het functionerend opleveren van de apparatuur.
 6. DEELLEVERINGEN
  1. Het is de MacManiac B.V. toegestaan verkochte zaken en te leveren diensten in delen te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
  2. Indien de zaken of diensten in gedeelten worden geleverd is MacManiac B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. AFNAMEVERPLICHTING
  1. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
  2. Opdrachtgever is verplicht de voor het verrichten van de prestatie van MacManiac B.V. noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen de verplichting tot afname van de gekochte goederen.
  3. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien bestelde goederen aan de opdrachtgever ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. De opdrachtgever geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. De dag waarop de weigering plaatsvindt geldt als leveringsdatum der verkochte goederen en/of als datum van de uitvoering van de werkzaamheden.
  4. Alle kosten van MacManiac B.V. voortvloeiend uit de weigering van afname komen voor rekening van de opdrachtgever, zulks onverminderd haar overige rechten terzake van deze tekortkoming van de opdrachtgever. Onder genoemde kosten is uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.
 8. TECHNISCHE EISEN E.D.
  1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is MacManiac B.V. er enkel verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt.
  2. Ook alle andere technische eisen die door opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.
 9. WIJZIGINGSBEVOEGDHEID EN INSCHAKELING DERDEN
  1. MacManiac B.V. is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken:
   1. nieuwe modellen indien verkochte modellen vervangen zijn door een nieuw product;
   2. bij beschikbaarheidsproblemen: gelijkwaardige onderdelen of producten.
  2. Indien MacManiac B.V. van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk afwijkt van de overeengekomen zaak, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever heeft deze bevoegdheid gedurende een week nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.
  3. MacManiac B.V. is bevoegd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 10. RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIËLE EIGENDOM
  1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen berusten uitsluitend bij MacManiac B.V. of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt slechts de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrecht, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.
 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. De door MacManiac B.V. geleverde zaken blijven eigendom van MacManiac B.V. totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met MacManiac B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen:
   • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
   • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door MacManiac B.V. verrichte of te verrichten diensten,
   • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door opdrachtgever van (een) overeenkomst(en).
  2. Door MacManiac B.V. afgeleverde zaken die krachtens het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden verwerkt of doorverkocht. Overigens is opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
  3. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is MacManiac B.V. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in het eerste lid bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever of derde weg te (doen) halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag of gedeelte daarvan.
  4. Indien derden enig recht op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht om MacManiac B.V. zo snel als redelijkerwijze verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
  5. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van MacManiac B.V.
   • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
   • alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan MacManiac B.V. conform art. 3:239 BW;
   • de vorderingen die opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan MacManiac B.V. conform art. 3:239 BW;
   • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van MacManiac B.V.;
   • medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die MacManiac B.V. ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de zaken wil treffen en welke opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
 12. GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN
  1. Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij de aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst, te weten:
   • of de juiste zaken zijn geleverd;
   • of de geleverde zaken in aantal overeenstemmen met het overeengekomene;
   • of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik of handelsdoeleinden.
  2. Worden gebreken geconstateerd, dan dient opdrachtgever deze binnen 48 uren na aflevering schriftelijk te melden aan MacManiac B.V..
  3. Andere reclames dient opdrachtgever binnen vijf dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 weken na aflevering schriftelijk te melden aan MacManiac B.V..
  4. Reclames over facturen dienen binnen vijf dagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.
 13. PRIJSVERHOGING
  1. Indien MacManiac B.V. met opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is MacManiacB.V. desondanks gerechtigd tot verhoging van de prijs. MacManiac B.V. mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, mits zulks binnen twee weken nadat de verhoging kenbaar is geworden schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan opdrachtgever. .
  2. Indien een prijsverhoging plaats vindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 14. BETALING
  1. Betaling dient plaats te vinden, indien het een leverantie van een product betreft uiterlijk bij levering, danwel, indien het om verrichtte diensten gaat binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van MacManiac B.V. of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekeningnr. 11.48.52.960 t.n.v. MacManiac B.V. te Etten-Leur.
  2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim; alle door opdrachtgever aan MacManiac B.V. te betalen bedragen worden terstond opeisbaar en opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, onverminderd de MacManiac B.V. verder toekomende rechten terzake.
  3. MacManiac B.V. is te allen tijde gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen dat dekkend is voor de uitvoering van de gehele overeenkomst, voordat een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt dan wel voordat de werkzaamheden worden voortgezet.
  4. MacManiac B.V. is gerechtigd tussentijds de reeds verrichte werkzaamheden te declareren.
  5. Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door MacManiac B.V. worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te bewerkstelligen komen ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 100,–, een en ander onverminderd het recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.
  6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 15. VERREKENING
  1. Verrekening is niet toegestaan tenzij MacManiac B.V. de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk heeft erkend.
 16. FAILLISSEMENT ETC.
  1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de opdrachtgever of onderbewindstelling van zijn gehele of gedeeltelijke vermogen of stillegging of liquidatie van diens bedrijf of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is MacManiac B.V. naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de MacManiac B.V. verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. MacManiac B.V. is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
 17. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Ingeval van toerekenbare niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-goede levering, hoe ook, is aan de plicht tot vergoeding van de schade door MacManiac B.V. volledig voldaan door hetgeen door de opdrachtgever is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren, een en ander naar keuze van MacManiac B.V..
  2. De aansprakelijkheid van MacManiac B.V. is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst aan MacManiac B.V. verschuldigd is geworden tot het moment waarop de schade zich openbaarde.
  3. MacManiac B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige (verdere) schade, gevolgschade daaronder begrepen, en zij is mitsdien niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de opdrachtgever of welke andere schade dan ook.
  4. In geval de wettelijke bepalingen met betrekking tot productenaansprakelijkheid van toepassing zijn, zal MacManiac B.V. de opdrachtgever alle gewenste informatie verschaffen om de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen zich te wenden tot de producent en de opdrachtgever, voor zoveel redelijkerwijs nodig, daarin terzijde staan.
 18. VRIJWARING
  1. MacManiac B.V. zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan zij jegens opdrachtgever zou zijn. Opdrachtgever vrijwaart MacManiacB.V. tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie t.b.v. MacManiac B.V. bedingen.
  2. Ingeval de opdrachtgever een consument is, geldt de in lid 1 genoemde vrijwaringsplicht uitsluitend voor zoveel de opdrachtgever die schade in de onderlinge verhouding tot MacManiac B.V. voor haar rekening dient te nemen.OVERMACHT
  3. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan MacManiac B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van MacManiac B.V.., wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van MacManiac B.V.., een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeen gekomen prestaties benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan MacManiac B.V. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
  4. MacManiac B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die tijdige volledige nakoming verhindert, intreedt nadat MacManiac B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
  5. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van MacManiac B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MacManiac B.V. niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot het vergoeden van enigerlei schade bestaat.
  6. Indien MacManiac B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde, danwel het leverbare deel, afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet indien het reeds geleverde, danwel het leverbare deel, geen zelfstandige waarde heeft.
 19. GEHEIMHOUDING
  1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.
 20. GESCHILBESLECHTING
  1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en MacManiac B.V. worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda. MacManiac B.V. blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het internationaal verdrag bevoegde rechter.
  2. Als opdrachtgever een Consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat MacManiac B.V. zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
 21. RECHTSKEUZE
  1. Op elke overeenkomst tussen MacManiac B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 22. WIJZIGING
  1. MacManiac B.V. is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. MacManiac B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld of kenbaar geworden.